ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สำรวจความต้องการของผู้ให้บัณฑิต (Stakeholder needs) ตามแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ภาพใหญ่ ทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะ คุณธรรม และตัวตนของบัณฑิตในอนาคต จากตัวแทนผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ในสาขา เพื่อนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) สำหรับจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2568 ต่อไป

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สำรวจความต้องการของผู้ให้บัณฑิต (Stakeholder needs) ตามแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ภาพใหญ่ ทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะ คุณธรรม และตัวตนของบัณฑิตในอนาคต จากตัวแทนผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ในสาขา เพื่อนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) สำหรับจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2568 ต่อไป”

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 🧑‍💻นายศิวกร พองพรหม และ👨‍💻นายปาลพล พ่อครวงค์ 🏆ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 🥇การแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (MS Excel) ในงานวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 🎊ยินดีด้วยนะคะ🎊

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “🎉ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 🧑‍💻นายศิวกร พองพรหม และ👨‍💻นายปาลพล พ่อครวงค์ 🏆ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 🥇การแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (MS Excel) ในงานวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 🎊ยินดีด้วยนะคะ🎊”

อาจารย์จีระนันต์ เจริญรัตน์

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เว็บไซต์โครงงานนักศึกษา

ผลงานสารคดีสู่ชุมชนของนักศึกษา